સોમવાર, જૂન 5, 2023
Homeવિશેષપુરમાં ફસાયેલા જામનગર વાસીઓના રેસ્ક્યૂનાં દૃશ્યો, સામા પ્રવાહમાં જઈને પણ લોકોને બચાવ્યા.

પુરમાં ફસાયેલા જામનગર વાસીઓના રેસ્ક્યૂનાં દૃશ્યો, સામા પ્રવાહમાં જઈને પણ લોકોને બચાવ્યા.

Home HOME પુરમાં ફસાયેલા જામનગર વાસીઓના રેસ્ક્યૂનાં દૃશ્યો, સામા પ્રવાહમાં જઈને પણ લોકોને બચાવ્યા.


RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular